میگو پلو (جنوبی)

زمان آماده‌سازی: 20 دقیقه

زمان پخت: 1:10

مواد مورد نیاز برای 4 نفر

زمان آماده‌سازی: 25 دقیقه

زمان پخت: 45 دقیقه

مواد مورد نیاز برای20 عدد

زمان آماده‌سازی: 30 دقیقه

 زمان پخت:  60 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 4 نفر

مدت زمان آماده‌سازی مواد: 20 دقیقه

مدت زمان پخت:  1:25دقیقه

مواد مورد نیاز برای: 16 عدد

 

زمان آماده‌سازی: 25 دقیقه

زمان تهیه:  15 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 4 نفر

زمان آماده‌سازی: 15 دقیقه

زمان تهیه: 50 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 4 نفر

زمان آماده‌سازی: 30 دقیقه

زمان پخت:  30 دقیقه

مواد مورد نیاز برای  6 نفر

زمان آماده‌سازی: 15 دقیقه

زمان پخت: 60 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 6 نفر

زمان آماده‌سازی: 5 دقیقه

زمان پخت: 15 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 1 نفر

زمان آماده‌سازی: 15  دقیقه

زمان پخت: 60 دقیقه

مواد مورد نیاز برای 6 نفر

صفحه1 از2